data science master degree varna free university

Детайли на магистърската програмата


• Специалност: Информатика
• Магистърска програма: Дигитален маркетинг и уеб дизайн
• Професионална квалификация: магистър по информатика
• Продължителност:
– 2 семестъра – за бакалаври по специалности от професионално направление “Информатика и компютърни науки”
– 3 семестъра – за бакалаври от други професионални направления
• Изисквания и правила за квалификация: За придобиване на квалификацията са необходими 60 кредита за завършили бакалавър от същото професионално направление и 90 кредита за завършилите бакалавър от други професионални направления
• Форма на обучение: редовна, задочна
• Конкретни изисквания за прием: Диплома за завършено висше образование, среден успех „добър“, успешно положен конкурсен изпит или представяне на портфолио със собствени разработки. За повече информация...

data science master degree varna free university

Профил на специалността

Магистърската програма “Дигитален маркетинг и уеб дизайн” има за цел подготовката на модерно мислещи, висококвалифицирани и конкурентноспособни специалисти в областта на дигиталния маркетинг, работещи като уеб дизайнери. Специалистите по уеб дизайн трябва да усвоят фундаментални знания и умения по проектиране, разработка, оптимизация, внедряване и поддръжка на уеб приложения, необходими за успешна самостоятелна творческа работа и работа в екип. Спецификата на магистърската програма е в придобиването на ключови умения в областта на дигиталния маркетинг, като един от основните начини за осъществяване на ефективна комуникация с потребителите – социални мрежи, уеб сайтове, електронно съдържание и др.

Основни резултати от обучението:
В резултат на обучението студентите придобиват знания и умения за анализ, оценка и дизайн на софтуерни приложения, сайтове и инструменти за целите на дигиталния маркетинг на организации, компании, събития и др.

За повече информация...
data science master degree varna free university

Реализация

Магистрите развиват умения за проектиране и реализация на уеб и мобилни приложения, свързани с маркетинг на стоки и услуги в интернет. Това включва и умения за комбиниране на различни графични и мултимедийни елементи за създаването на естетически въздействащ и практичен потребителски интерфейс: работа с 2D и 3D софтуер, аудио- и видеомонтаж и обработка, използване на HTML5 и CSS3, програмиране на Java Script, PHP и MySQL, прилагане на съвременни уеб стандарти и средства за SEO оптимизация, социално-мрежови анализ и управление на проекти.

Завършилите магистърската програма могат да се реализират като разработчици на уеб приложение (във front-end и back-end програмирането) или в изграждането на потребителски, естествени или интерактивни интерфейси.

Завършилите успешно могат да продължат образованието си в следдипломна квалификация, в други магистърски програми или в научна и образователна степен „доктор”.

За повече информация...

Легенда
Задължителни учебни дисциплини


Технологии за електронен бизнес

Задължителна учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • електронен бизнес, електронна търговия, дигитален подпис, дигитален сертификат, PKI, биткоин, epay, дигитален маркетинг, електронно банкиране

Преподаватели
Теодора Бакърджиева Антонина Иванова

Уеб
дизайн

Задължителна учебна дисциплина

4.5 кредити

 • Ключови думи:
 • уеб дизайн, проектиране, разработка, тестване, оптимизации, адаптивен дизайн, флат дизайн

Преподаватели
Евгения Ракитина Антонина Иванова

Дигитален
маркетинг

Задължителна учебна дисциплина

6 кредити

 • Ключови думи:
 • Kанали за дигитален маркетинг, целеви групи, таргетиране, push/pull маркетинг, комбинирани стратегии, контекстна реклама, онлайн кампании, конверсия, заинтересовани клиенти/потребители, метрики за онлайн маркетиране, CTR, CPA, CPC, мобилен маркетинг, мейл маркетинг, маркетингова стратегия

Преподаватели
Теодора Бакърджиева Димитричка Илиева

Оценка и SEO оптимизация

Задължителна учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • Mетатагове, анализ на популярността, анализ на конкуренцията, регистрация в търсачки, изграждане на връзки, карта на сайта, SEO, видове SEO, ключови думи, тагове, индекиране, PageRank, Google Panda, проектиране, съдържание, достъпност, сигурност, мониторинг

Преподаватели
Веселина Спасова Ангел Ангелов

Проектиране на интерфейси

Задължителна учебна дисциплина

6 кредити

 • Ключови думи:
 • Потребителски интерфейс, графичен потребителски интерфейс(GUI), компоненти на GUI, естествени потребителски интерфейси(NUI), прототипиране, оценка на потребителските интерфейси, UX/UI дизайн, емоционален дизайн

Преподаватели
Галина Момчева

Управление на съдържанието

Задължителна учебна дисциплина

4.5 кредити

 • Ключови думи:
 • Wordpress, Динамични сайтове, административен панел, Plug-in, XAMPP, използване и създаване на шаблони, защита

Преподаватели
Милен Сотиров

Онлайн кампании - практикум

Задължителна учебна дисциплина

2 кредити

 • Ключови думи:
 • Целева (landing) страница, Google AdWords, PPC, Facebook ads, ключови думи, A/B тестване фокус групи, конверсии, call to action, онлайн кампании, планиране, реализиране, оценка, мониторинг, анализ на онлайн кампании

Преподаватели
Александър Димов

Избираеми учебни дисциплини

/избират се три за целия курс на обучение/

Програмиране с
PHP и MySQL

Избираема учебна дисциплина

1.5 кредити

 • Ключови думи:
 • Инсталиране, среди за разработка, конфигуриране, уеб сървър, PHP: типове, управляващи конструкции, стрингове, масиви, обекти, дата и време, файлове, MySQL: създаване, редактиране на таблици, извличане на информация, защита

Преподаватели
Евгения Ракитина Александър Михайлов

Брандинг
комуникация

Избираема учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • Бранд, име на бранда, брандинг, бранд мениджмънт, онлайн репутация, клиенти, лоялност, интегрирани маркерингови комуникациии, творчески процес, копирайтер

Преподаватели
Стефан Серезлиев

Уеб
анимация

Избираема учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • Анимация, фрейм, кадър, ефекти, преходи, gif анимация, слайдшоу, онлайн банер, интерактивна анимация, SVG, CSS, Flash

Преподаватели
Галина Момчева

Социално мрежови анализ

Избираема учебна дисциплина

6 кредити

 • Ключови думи:
 • Социално мрежови анализ, SNA, граф, върхове, свързаност, социален граф, граф на интереси, метрики, интегриране на данни, семантичен уеб, семантични връзки, семантичен граф, отворени данни, фолксономии, онтологии, свързани данни, NodeXL

Преподаватели
Галина Момчева

Разработка на уебсайт - практикум

Избираема учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • Анализ на изискванията, проектиране, прототипиране, разработка, front-end, back-end, тестване, оценка, оптимизация, индивидуална и екипна разработка, модули

Преподаватели
Димо Малчев

Програмиране с JavaScript - практикум

Избираема учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • JavaScript, типове, операции, оператори, кодови таблици, дати, масиви, стрингове, регулярни изрази, обекти, изключения, свойства, функции, работа с файлове, JQuery

Преподаватели
Александър Михайлов

Автоматизация в маркетинга

Избираема учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • Автоматизация на маркетинга, ММА, управление на контактите с клиенти, сегментация, интеграция, управление на жизнения цикъл(планиране, стартиране, мониторинг), многоканален маркетинг, социални мрежи, отчети,информационни табла, оценка, множество инстанции

Преподаватели
Александър Димов

Маркетинг

Избираема учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • Маркетинг, маркетингов микс, нужда, потребност, търсене, продукт, сделка, размяна, пазар, сегментация на пазара, конкуренция, търговска марка, маркетингова стратегия, метрики

Преподаватели
Виржиния Иванова

Факултативни учебни дисциплини

/избират се две за целия курс на обучение/

Управление на творчески екипи и проекти

Факултативна учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • Творчество, управление, творчески екип, креативност, лидерство, разрешаване на проблеми, управление на творчески екипи, творчески проект, творчески индустрии, творчески професии

Преподаватели
Веселина Спасова

Разработка на мобилни приложения - практикум

Факултативна учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • Проектиране, прототипиране, разработка на приложения, Android, IOS, мултиплатформени мобилни решения, уеб–базирани мобилни услуги, събиране на данни чрез сензори на мобилни устройства, бази данни и мобилни приложения, връзка на мобилни приложения и смарт часовници

Преподаватели
Галина Момчева

Психология на манипулацията и социалното влияние

Факултативна учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • Общуване, влияние, убеждаване, манипулация, диагностика на манипулацията, манипулация и аудитория, слухове и манипулация, манипулация и общуване, манипулация и масово поведение, емоционално/лингвистично манипулиране, контраманипулация

Преподаватели
Петър Нешев

Технология за разработка на европейски проекти

Факултативна учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • Проект, жизнен цикъл на проект, eвропейско финансиране, проектно бюджетиране, логическа матрица, проектно финансиране, грандове на Европейския съюз, оперативни програми

Преподаватели
Теодора Бакърджиева

Продажбени
техники

Факултативна учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • Продажбени стратегии, директни продажби, агенти/посредници, комисионни, промоции, електронни разплащания, преговори, договори, партньорски програми, продажбени тактики, краудфъндинг, монетизация

Преподаватели
Александра Парашкевова

Аудио-видео редакция - практикум

Факултативна учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • Линейно, нелинейно, онлайн, офлайн редактиране, миксиране, тагване на видео, 3D редактиране, използване на множество камери, субтитри, аудиоредактор, запис, редакция, разпространенние на аудио и видео, компресии, канали

Преподаватели
Николай Димитров

Растерна графика - практикум

Факултативна учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • Компютърна графика, пиксел, растеризация, резолюция, създаване, редактиране на графични изображения, обработка на фотографии, дигитализация на изображения, колажи, проектиране на графични дизайни за уеб, реклама, онлайн реклама

Преподаватели
Николай Димитров

Естетика

Факултативна учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • Естетика, антична естетика, класическа естетика, художествен процес, естетическо съзнание, естетични категории

Преподаватели
Бойчо Бойчев

Приравнителни учебни дисциплини

/за студенти от друго професионално направление/

Компютърни архитектури

Приравнителна учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • компютърни архитектури, процесор, системи за В/И, управление на паметта (реална и виртуална), конфигуриране на компютърна система

Преподаватели
Евгения Ракитина

Операционни
системи

Приравнителна учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • операционни системи, синхронизация на паралелни процеси, мъртва хватка, семафори, виртуални машини и ресурси, Windows / Linux / Android

Преподаватели

Евгения Ракитина

Компютърни мрежи и облачни технологии

Приравнителна учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • компютърна мрежа, локална мрежа, глобална мрежа, OSI модел, мрежови протоколи, мрежови архитектури, мрежова сигурност, администриране на мрежи

Преподаватели
Теодора Бакърджиева

HTML5 и
CSS3

Приравнителна учебна дисциплина

6 кредити

 • Ключови думи:
 • HTML5, CSS3, w3c, HTML API, тагове, front-end, Cascading Style Sheets, HyperText Markup Language описание на стилове, уеб страници, класови селектори

Преподаватели
Евгения Ракитина

Основи на програмирането

Приравнителна учебна дисциплина

6 кредити

 • Ключови думи:
 • програмни езици, компилатори, интерпретатори, ISO стандарти, типове данни, операции, оператори, условни оператори, цикли, масиви, вектори, побитови оператори, структури, функции, файлове, библиотеки, указатели

Преподаватели
Мария Брусева

Уеб
технологии

Приравнителна учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • уеб стандарти, уеб услуги, w3c, JavaScript, xml

Преподаватели
Теодора Бакърджиева

Бази данни
и SQL

Приравнителна учебна дисциплина

6 кредити

 • Ключови думи:
 • модели на данни, релационни бази данни, диаграми същност-връзки, функционални зависимости, нормални форми, SQL

Преподаватели
Веселина Спасова