ЗА ВРЪЗКА С НАС

ас. д-р Веселина Спасова
Научен секретар във факултет
"Международна икономика и администрация"
ВСУ "Черноризец Храбър"

Научен ръководител МП

тел: 052 359 574,
ел. поща: vspasova@vfu.bg